BẢNG THỐNG KÊ TỶ LỆ DVKT.pdf

 ĐÃ DUYỆT BỔ SUNG NĂM 2016.pdf 

DMKT ĐÃ DUYỆT BỔ SUNG NĂM 2019.pdf

 DMKT ĐÃ DUYỆT BỔ SUNG NĂM 2021.pdf

 DMKT ĐÃ DUYỆT BỔ SUNG NĂM 2022.pdf

DMKT ĐÃ DUYỆT BỔ SUNG NĂM 2023.pdf