PHÒNG KẾ HOẠCH – NGHIỆP VỤ - ĐIỀU DƯỠNG
Số điện thoại: 02963.688244

tài xỉu

 

1. Lãnh đạo phòng

- Trưởng phòng: 

- Phó phòng: BS. NGUYỄN CÔNG NGHI

2. Nhân sự: 08

- Đại học: 05

- Cao đẳng: 01

- Trung học: 02

3. Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ là phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

  • Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn.
  • Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn.
  • Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn của Trung tâm y tế.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của trung tâm, Tham mưu cho Giám đốc hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch để thực hiện các mặt hoạt động của Trung tâm y tế từ y tế dự phòng đến hoạt động điều trị, công tác Dân số.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Trung tâm để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong đơn vị và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn từ dự phòng đến điều trị, Dân số-KHHGĐ, Phối hợp HĐ KHKT triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn đơn vị.

5. Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng, Trạm Y tế trong đơn vị, giữa đơn vị với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm và thực hiện tốt công tác Dân số, phòng chống dịch bệnh.

6. Thực hiện chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của đơn vị và quy định của Nhà nước.

8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

9. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của đơn vị để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

10. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

11. Triển khai TTGDSK bằng nhiều hình thức như: truyền thông trên loa đài của đơn vị, tờ rơi, băng rôn, áp phích, xe cổ động diễu hành,...

12. Báo cáo hoạt động công tác TTGDSK

13. Kiểm tra,chỉ đạo tuyến công tác truyền thông

14. Tham mưu cho Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự: nhân sự đoàn khám và tổ chức khám.

15. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.