KHOA DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ-VẬT TƯ Y TẾ

 

1. Giới thiệu:

Là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc. Khoa có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc về toàn bộ công tác dược, trang thiết bị y tế trong Trung tâm y tế nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Khoa được sự quan tâm của Ban giám đốc luôn tạo điều kiện để khoa hoạt động đạt hiệu quả cao:

- Các Khoa, Phòng chức năng và các Hội đồng luôn hỗ trợ trong công tác chuyên môn liên quan đến Dược.       

- Triển khai thực hiện công tác dược lâm sàng, các hoạt động thông tin thuốc và theo dõi báo cáo ADR theo văn bản qui định.

- Khoa đặc biệt chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai các công tác liên quan đến Dược nhằm giảm gánh nặng công việc, tiết kiệm thời gian, nhân lực và kinh phí thực hiện.

- Bên cạnh đó khoa cũng đã xây dựng được các qui trình trong quản lý trong công tác chuyên môn dược của trung tâm (qui trình cấp phát thuốc, bảo quản, kiểm soát chất lượng, sử dụng thuốc, ADR, …).

- Khoa tham mưu cho Hội đồng thuốc và điều trị các hoạt động như: xây dựng danh mục thuốc cho trung tâm, phân tích các vấn đề có liên quan đến sử dụng thuốc như các chỉ số kê đơn, phân tích ABC, VEN trong các buổi bình bệnh án, bình đơn thuốc, …

2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự:

Tổng số nhân viên khoa: 23

  • Trưởng khoa: 01

 Các bộ phận: Nghiệp vụ dược, Kho-cấp phát, Thống kê, Dược lâm sàng-thông tin thuốc, Quản lý chất lượng thuốc, Nhà thuốc: 22

  • Trình độ chuyên môn: Sau đại học: 02; Đại học: 12; Cao đẳng: 08; Trung cấp: 01.