Hài Lòng người bệnh năm 2022

BAO CAO Ngoai tru Quy I 2022.pdf

BAO CAO Ngoai tru Quy II 2022.pdf 

BAO CAO Noi tru Quy I 2022.pdf 

BAO CAO Noi tru Quy II 2022.pdf

BAO CAO bà mẹ sinh con Quý III 2022.pdf 

BAO CAO Ngoại trú Quý III 2022.pdf 

BAO CAO Nội trú Quý III 2022.pdf

Hài Lòng người bệnh năm 2023

BAO CAO Ngoại trú Quý I-2023.pdf

BAO CAO Ngoại trú Quý II-2023.pdf

BAO CAO Ngoai tru Quy III 2023.signed.pdf 

BAO CAO Nội trú Quý I 2023.pdf

 BAO CAO Nội trú Quý II 2023 (1).pdf

BAO CAO Noi tru Quy III 2023.signed.pdf

BAO CAO ba me sinh con Quy III 2023.signed.pdf