PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

tài xỉu

(TRUNG THỰC- CHÍNH XÁC-THÂN THIỆN-NHANH CHÓNG)

 

1. Giới thiệu Chung: Thực hiện theo đề án số 04/ĐA-SYT ngày 09 tháng 06 năm 2023 của Sở Y tế An Giang về việc tổ chức lại tài xỉu . Phòng Tài chính Kế toán chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Trung tâm.

2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự:

-Lãnh đạo phòng: Cử nhân Phạm Nguyễn Tố Anh

- Nhân viên: 09 người, trong đó:

- Đại học: 07

- Cao đẳng: 02

3. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

- Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Trung tâm.

- Tham mưu, báo cáo tình hình hoạt động tài chính, nghiên cứu, xây dựng hệ thống thu thập thông tin, hệ thống báo cáo nhằm đánh giá tình hình hoạt động tài chính.

- Tổ chức hệ thống kế toán Trung tâm phù hợp với quy mô và hoạt động tài chính: Tổ chức nhân sự, phân công công việc, hệ thống chứng từ, biểu mẫu, quy trình kế toán…

- Xây dựng quy trình quản lý nguồn thu của Trung tâm.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm, kế hoạch thu chi tài chính và một số kế hoạch khác.

- Xây dựng quy chế quản lý tài sản công. Nhập và kiểm tra trên phần mềm quản lý tài sản.

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của trung tâm.

- Thực hiện một số chức năng khác do Giám đốc trực tiếp lãnh đạo.

Nhiệm vụ

- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Trung tâm, lập dự toán, kế hoạch, điều hành, kiểm tra toàn bộ hoạt động thu chi của trung tâm và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

- Giám sát kiểm tra toàn bộ các kế hoạch thu, chi. Phản ánh toàn bộ nguồn thu, chi của Trung tâm vào phần mềm Misa, ký duyệt các chứng từ thu, chi, hợp đồng.

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh, kiểm tra, đối chiếu hóa đơn bán hàng với kế toán ấn chỉ, lập báo cáo tổng hợp thuế theo tỷ lệ phải đóng cho cơ quan thuế, theo dõi báo cáo tình hình nộp thuế của Trung tâm.

- Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn bán hàng với Tổ thu phí.

- Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

- Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Trung tâm.

- Tổ chức công tác kế toán trong Trung tâm theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời.

- Thực hiện kiểm tra, đối chiếu, kiểm soát các hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu với các nhà cung cấp, đối chiếu công nợ, thực hiện thanh toán các chi phí vật tư y tế, thuốc được chính xác, kịp thời.

- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản. Giám sát và theo dõi các chứng từ thanh toán mua sắm, sữa chữa máy móc thiết bị, tình hình nhập mới và thanh lý tài sản khi hết hạn sử dụng, giám sát việc kiểm kê tài sản cố định, báo cáo kho công cụ, dụng cụ.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.

- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động tài chính của Trung tâm.

4. Các hoạt động

- Thực hiện quản lý tài chính, kế toán đối với toàn bộ nguồn kinh phí của Trung tâm, thực hiện đúng dự toán được cấp trên giao.

- Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Trung tâm.

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo đúng nguyên tắc chế độ kế toán, đảm bảo phục vụ chi tiêu thường xuyên, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác tài chính kế toán về hoạt động thu chi tài chính, quản lý vật tư tài sản nhà nước.

- Theo dõi kiểm tra đối chiếu sổ sách tình hình sử dụng và chất lượng vật tư, tài sản, máy móc, trang thiết bị y tế và văn phòng trong toàn Trung tâm theo quy định.

- Quản lý chi tiêu và thanh quyết toán mọi hoạt động từ các nguồn kinh phí.

- Hàng năm, phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính, Khoa Dược …tổ chức kiểm kê chất lượng, số lượng các loại tài sản, máy móc, trang thiết bị y tế và văn phòng Trung tâm.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí trình Giám đốc phê duyệt nộp cơ quan tài chính cấp trên.

- Theo định hướng về hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

- Quản lý, theo dõi thanh quyết toán viện phí đối với người bệnh, cơ quan liên quan tới bệnh nhân BHXH, người nghèo.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

- Tổng hợp tình hình số liệu tài chính, phân tích kết quả hoạt động của Trung tâm.

- Chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về nghiệp vụ tài chính kế toán từ các cơ quan chức năng và các đoàn thanh tra, kiểm toán.