PHÒNG DÂN SỐ

tài xỉu

I. Biên chế - nhân sự: 05 người

  1. Bùi Thị Ngọc Quỳnh - Trưởng phòng
  2. Huỳnh Xuân Yên -  Nhân viên
  3. Nuyễn Kim Hạnh -  Nhân viên
  4. Lê Tấn Tài -  Nhân viên

II. Vị trí chức năng và nguyên tắc hoạt động

Phòng Dân số huyện Châu Phú là đơn vị trực thuộc tài xỉu , chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh An Giang về chuyên môn, có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về Dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chuyên môn về dân số -kế hoạch hóa gia đình và truyền thông giáo dục về dân số kế hoạch hóa gia đình trên cơ sở kế hoạch của Chi cục dân số - KHHGĐ thuộc Sở Y tế và tình hình thực tế trên địa bàn huyện Châu Phú, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

           2. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp các dịch vụ về Dân số - KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

           3. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về dân số - KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật

           4. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về DS- KHHGĐ của trạm y tế xã, thị trấn và Cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại địa bàn các ấp.

           5. Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Dân số - kế hoạch hóa gia đình, các dự án khác được Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phân công.

           6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách Dân số - kế hoạch hóa gia đình xã, thị trấn và cộng tác viên Dân số - kế hoạch hóa gia đình địa bàn cơ sở các ấp.

           7. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực Dân số - kế hoạch hóa gia đình.

 8. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành.

             9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ giao.