PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH

I. GIỚI THIỆU:

 

 

tài xỉu

- CN: Lê Huỳnh Hải – Trưởng phòng.

- Y sĩ: Lưu Thành Hoàn – Phó trưởng phòng.

- Nhân viên:

+ CNTT: 02.

+ Tài xế: 04.

+ Bảo vệ: 04.

+ Cán bộ khác: 06.

II. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ:

Chức năng:

Phòng Tổ chức- Hành chính là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác Tổ chức cán bộ, công tác Hành chính quản trị, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm

Nhiệm vụ:

– Lập kế hoạch tổ chức cán bộ, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, đề xuất bổ nhiệm, tuyển dụng nhân lực;

– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị;

– Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với tổ chức Đảng, chính quyền, địa phương để phối hợp công tác;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, quy hoạch cán bộ, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật;

– Thực hiện các hoạt động văn thư, quản lý công văn đi, đến. Tổng hợp lịch công tác hàng tuần;

– Theo dõi tình hình thực hiện ngày giờ công toàn Trung tâm, tổng hợp hàng tháng cho hội đồng thi đua khen thưởng;

– Bảo vệ, tài sản an ninh trật tư, theo dõi công tác phòng cháy chữa cháy. Chăm sóc vườn cây cơ quan, vệ sinh cơ quan;

– Đảm bảo công tác an ninh trật tự, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của các khoa, phòng trong toàn Trung tâm Y tế;

– Phục vụ trà nước tiếp khách, chuẩn bị hội trường phục vụ theo lịch được phê duyệt;

– Tham mưu ban hành các quyết định của trung tâm theo đề xuất của khoa, phòng trực thuộc;

– Tổ chức kiểm tra việc sử dụng điện, nước, phòng chống cháy nổ. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết bị thông dụng trong đơn vị.

CN: Lê Huỳnh Hải – Trưởng phòng