KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT-HIV/AIDS

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, trực thuộc tài xỉu được thành lập trên cơ sở tổ chức lại theo Quyết Định số 1485/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Ủy Ban nhân dân tỉnh An Giang Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tài xỉu .

I. Cơ cấu và tổ chức:

  1. Trưởng Khoa:

Cử nhân Y tế công cộng Lê Huỳnh Hải

2. Nhân lực:

Tổng số cán bộ trong khoa: 12 người, trong đó có:

- Bác sĩ CKI: 01

- Bác sĩ YHDP: 01

- Cử nhân YTCC: 02

- Cử nhân điều dưỡng phụ sản: 01

- Cử nhân điều dưỡng: 01

- Y sĩ: 04

- Dược Cao đẳng: 01

- Điều dưỡng trung cấp: 01

II. Chức năng, nhiệm vụ của khoa KSBT và HIV/AIDS

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể từng chương trình định kỳ và hàng năm để trình Giám đốc Trung tâm Y tế phê duyệt;

2. Thực hiện giám sát thường xuyên và quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch và các bệnh không lây trên địa bàn; tổ chức, chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn;

3. Tổ chức điều tra định kỳ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch và các bệnh không lây tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng trên địa bàn huyện;

4. Tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng dẫn quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn trong quản lý công tác điều trị HIV/AIDS;

5. Quản lý các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan;

6. Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại bệnh dịch nguy hiểm, HIV/AIDS tại địa phương;

7. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế, các dự án liên quan về y tế dự phòng, phòng, chống bệnh không lây, HIV/AIDS trên địa bàn;

8. Phối hợp cùng khoa Dược quản lý và điều hành Kho vaccine. Chủ trì tổ chức và phối hợp cùng khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng, phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ triển khai hoạt động tiêm ngừa dịch vụ tại Trung tâm Y tế; Phối hợp khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản rà soát trẻ sinh trong tháng để bổ sung vào quản lý tiêm chủng;

9. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

10. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết;

11. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.