Bảng giá dịch vụ Trung Tâm Y Tế 

bảng giá DVKT1.xls

Bảng giá dịch vụ Trung Tâm Y Tế 2023