Báo Cáo tự đáng giá CLBV năm 2023

BC 112 Danh gia chat luong BV 6 thang dau nam.pdf

BC 262 tu danh gia BV cuoi nam 2023.pdf

Báo cáo chỉ số thông tin Bệnh viện năm 2023

BAO CAO CHI SO QUY I- 2023.signed.pdf

 BAO CAO CHI SO QUY II- 2023.signed.pdf

BC 215 Do luong Chi so chat luong BV Qui III.pdf